Podmínky poskytování služeb serveru Matros.cz

Provozovatel internetových stránek www.matros.cz (dále jen "server") umožní na žádost uživatele uložení resp. umístění informací uživatelem na serveru spolu s jejich zpřístupněním všem ostatním uživatelům, jakož i dispozici s nimi všem uživatelům, to vše elektronickými prostředky.

Uživatelem serveru se rozumí osoba, která je je řádně zaregistrována pod svým uživatelským jménem, které jí přidělil provozovatel serveru.

Uložením informací se rozumí umístění informací uživatelem na server, např. ve formě fotografií, videoklipů, zvukových souborů nebo textu, a to s cílem jejich zpřístupnění třetím osobám. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace jím uložené na serveru jsou přístupné všem uživatelů resp. jejich prostřednictvím třetím osobám, které s nimi mohou prostřednictvím zejména elektronických prostředků disponovat.

Žádostí uživatele se rozumí konkludentní jednání, jímž uživatel projevuji svoji vůli uložit resp. umístit informace na server a zpřístupnit je třetím osobám nebo s těmito informacemi jakkoli disponovat.

Podmínkou umožnění uložení a strpění umístění informací na server je neporušení dobrých mravů a práv třetí osob (např. práv duševního vlastnictví, soukromoprávních i veřejnoprávních práv na ochranu osobnosti fyzické osoby a dobré pověsti právnické osoby, práv při styku v hospodářské soutěži, práv na ochranu osobních údajů), a to zejména obsahem uložených informací, uložením informací na server nebo v souvislosti s uložením informací na serveru. Totéž platí obdobně pro dispozici s uloženými informacemi.

Za soulad uložení, jakož i obsahu ukládaných a uložených informací s právními předpisy a dobrými mravy odpovídá uživatel. Totéž platí obdobně pro dispozici s uloženými informacemi.

Provozovatel serveru nedohlíží na obsah uživateli uložených a ukládaných informací, okolnosti ukládání, ukládání, umístění na server ani dispozici s nimi. Provozovatel serveru aktivně nevyhledává skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah uživateli uložených nebo ukládaných informací, okolnosti ukládání, ukládání, umístění na server ani dispozici s nimi. Dozví-li se provozovatel serveru o protiprávní povaze obsahu uložených informací nebo o protiprávním jednání uživatele, učiní neprodleně veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Tím není dotčena povinnost uživatele k náhradě škody, jakož i oznamovací povinnost provozovatele serveru podle platných právních předpisů (např. trestního zákona). Totéž platí obdobně pro dispozici s uloženými informacemi. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo při porušení těchto podmínek odmítnout uživateli přístupová práva k serveru. Upozornit provozovatele serveru na protiprávní povahu obsahu uložených informací nebo protiprávní jednání uživatele včetně dispozice s uloženými informacemi je možno kdykoli na e-mailu: admin@matros.cz .